İcra ve iflas Hukuku

Alacaklıların, Devlet gücünün yardımı ile alacaklarına veya taleplerine nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra-iflas hukuku denmektedir. Alacaklının para alacağına kavuşmasını sağlamak için, Devlet’in cebri icra organlarınca borçlunun mallarına el konur, bu mallar satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. Aynı şekilde devletin cebri icra organları, bir mahkeme kararıyla bir şeyi yapma, verme veya yapmama edimine mahkum edilen karşı tarafa da mahkeme kararının uygulanması için gerekli işlemleri yapar. Cebri icra organları, bu işlemleri yapabilmek için gerektiğinde zor kullanma yetkisine de sahiptir.

Buna göre cebri icra türleri icra yolları ve iflas yolu olarak bir ayrıma tabii tutulabilir. İcra yollarının üç başlık altında incelenmesi mümkün olup bunlar; İlamlı İcra, İlamsız İcra ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile takiptir. İlamsız İcra takip yolu da kendi içinde Genel Haciz Yolu, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi olarak üçe ayrılmaktadır.

Hem icra yolları hem de iflas takibi yönünden başvurulması gereken ilk organ icra dairesi olup icra dairesi, icra işlerinde birinci derecede görevlidir. Bu anlamda icra dairesi, alacaklının alacağını tahsil veya bir mahkeme hükmünün icrası bakımından gereken bütün işlemleri yapmaya yetkilidir. İcra dairelerinin işlemlerini denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer işlere bakmak üzere, kendisine bağlanmış icra dairesinin işlemlerine yönelik şikayetleri ve itirazları incelemek için ise İcra Mahkemeleri kurulmuştur.

Müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku alanındaki uyuşmazlıkların gerek İcra Daireleri gerekse Mahkemeler nezdinde çözümü için kapsamlı olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacağın tahsili için İcra Daireleri nezdinde icra takiplerinin başlatılması ve takibi, borçlu olunmadığının tespiti için dava açılması başta olmak üzere gerekli işlemlerin yapılması, tahliye işlemleri, icra takibine karşı yapılan itirazın iptali için dava açılması, alacağın teminat altına alınması için hukuki koruma yöntemlerine başvurulması, taraflar arasında sulh görüşmelerinin yürütülmesi ve buna ilişkin protokol düzenlenmesi ile Mahkemeler nezdindeki davaların takip edilmesi ve sonuçlandırılması konularında her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız.