İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşu, örgütlenmesi, eylem ve işlemleri hakkında düzenlemeler içeren kamu hukuku kuralları bütünüdür. Günümüzde idari yargı sistemimizde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. Maddesine göre üç tane idari dava türü bulunmakta olup bunlar; iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalardır. İptal davasının konusunu idari işlemler hakkında yetki, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar; tam yargı davasının konusunu idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan davalar; idari sözleşmelerden doğan davaların konusunu ise tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı tarafları arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar oluşturmaktadır. İdari davalar idare mahkemeleri veya Danıştay tarafından görülmektedir.

Devletin veya vergilendirme yetkisine sahip kamu tüzel kişilerinin, kamu hizmetlerini karşılamak üzere kişilerden mali güçlerine göre karşılıksız, cebri, kanunilik ilkesi çerçevesinde aldığı parasal yükümlülüklere “vergi” adı verilmektedir. Vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütünü ise Vergi Hukukunu oluşturmaktadır.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak İdare ve Vergi Hukuku alanındaki ilgili mevzuatları titizlikle takip etmekte ve bu kapsamda ruhsat izin iptali, para cezası gibi kararlara ilişkin her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların açılması, takibi ve uyuşmazlık çözümü, gerekli hallerde harç iadesi talepleri dahil olmak üzere idarenin hukuka aykırı kararlarına karşı düzeltme ve şikayet yoluna gidilmesi, İmar Hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları, vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında ceza ve hukuk mahkemeleri nezdinde dava yoluyla çözümü ve sürecin takibi hususlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.