İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuk işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olup bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Bireysel İş Hukuku işçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkinin temeli olan iş sözleşmesinin yapılması, tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve borçları, sözleşmenin sona ermesi ve hüküm ve sonuçları ile işin düzenlenmesi gibi konuları incelerken; Toplu İş Hukukunun konusunu ise işçi ve işveren kuruluşları (sendikalar), taraflara tanınan toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ile koşulları, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları ile grev ve lokavt oluşturmaktadır.

Büromuzda, İş Hukukunda işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesi adına gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık sunulmakta ve müvekkillerimizin güncel değişiklik ve gelişmelerden haberdar olması sağlanmaktadır.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak tarafımızca sayılan konular ile sınırlı olmaksızın; hizmet ilişkisi kapsamında Kanuna ve mevzuata uygun olarak iş sözleşmesi ile ayrıca rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması ile bunların uygunluğunun denetlenmesi, iş hukukundan kaynaklanan tespit ve işe iade davaları ile hizmet ilişkisinin sonlamasından sonra ortaya çıkabilecek alacak talepleri, iş kazalarına ilişkin başvurular ile süreç takibi ve maddi-manevi tazminat davalarının açılması, taraflara ihtarname gönderilmesi hususlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.