Miras Hukuku

Miras Hukuku, ölen veya gaipliği ilan edilen bir gerçek kişinin mallarının, hak, alacak ve borçlarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kural ve hükümlerin bütünüdür. Miras Hukuku, ölümden sonra, ölen şahsın mallarının kime ait olacağını göstermekte ve bu durumda uygulanacak hukuki kuralların tespitini kapsamaktadır.

Hukukumuza göre miras, miras bırakanın ölümü ile geçer. Ölen kimsenin malvarlığı yani mallarının, hak, alacak ve borçlarının bütününe ise “tereke” denilmektedir. Mirasta mal paylaşımı sırasında ise tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır. Miras hukukunda mal paylaşımı konusu gerek tarafların sayısı bakımından gerekse mal, hak ve borçların tespiti bakımından son derece titizlikle takip edilmesi gereken bir süreç olduğundan mutlaka bir avukat tarafından takip edilmesi tavsiye edilmektedir.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimize Miras Hukuku alanında, vasiyetname hazırlanması, mirasçılık belgesine ilişkin dava ve talepler, vasiyetnamenin iptali, tapu iptal ve tescil davaları, mirasçıların miras talebine veya reddine ilişkin davalar, tenkis davası, vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi ile ölünceye kadar bakma sözleşmesi vb. gibi Miras Hukukundan kaynaklanan diğer sözleşmelerin düzenlenmesi ve davaların takibi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.