Şirketler Hukuku

Hukukumuzda, tüm şirketlerin temeli sayılan adi şirket Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiş; Türk Ticaret Kanununda ise ticaret şirketleri (anonim, limited, kollektif, komandit şirket ve kooperatifler) tek tek sayılarak bunlara ilişkin ayrıntılı hükümler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelere göre şirket kavramı, tek kişilik anonim ve limited şirket hariç olmak üzere, sözleşme ile kurulan ve belli bir amacı gerçekleştirmek için oluşturulmuş kişi birliklerini ifade etmektedir.

Anılan Kanunlar ile şirketlerin hakları düzenlenmekle beraber söz konusu şirketlere çok çeşitli yükümlülükler de getirilmiştir. Bu anlamda şirketlerin devamlı değişim halinde olan güncel mevzuatı yakında takip etmesi ve Kanuni olarak yükümlülüklerini bilerek hareket etmesi, gerek faaliyetlerinden doğacak hukuki ve cezai sonuçlar bakımından gerekse ticari hayatın etkin biçimde işleyebilmesi için son derece önem arz etmektedir. Tüzel kişiliği haiz şirketler, hak ve fiil ehliyetine de sahip olduklarından bunun bir sonucu olarak taraf ve dava ehliyetleri de bulunmaktadır. Bu anlamda hak ve yükümlülükler bakımdan Türk Hukuk Sistemi tarafından kabul edilmiş diğer kanunlar ile de bağlıdırlar.

Müvekkillerimize Şirketler Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık ve yine hukuki konularda eğitim hizmetlerinin verilmesinin yanı sıra genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi, iş sözleşmeleri ile her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması ve denetlenmesi, işçi-işveren arasındaki hizmet akdinden kaynaklanan ve/veya şirket ortakları arasında doğan uyuşmazlıklarda sürecin ilgili Kurum ve Mahkemeler nezdinde özenle takip edilmesi ile Şirketler Hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde yasal hizmet vermekteyiz.

Ayrıca 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında olan şirketlere, gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusunda bulunulması; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kişisel verileri elde edilen veya verilerin aktarıldığı veya verilere erişimi olan diğer üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekte ve mezkur Kanun kapsamındaki ceza davaları ve bu hükme dayanan tazminat davaları yönünden müvekkillerimizi Mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.