Tüketici Hukuku

07.11.2013 tarih ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 1. Maddesi uyarınca Kanunun amacı “kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemek” olarak ifade edilmektedir.

Yine aynı Kanunda tüketici “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” olarak ve tüketici işlemi ise “mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem” olarak tanımlanmaktadır.

Bu anlamda taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri vb. sözleşmeler tüketici sözleşmeleri olarak kabul edilmekte ve bu sözleşmelerden doğan ihtilaflar da 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çözümlenmektedir.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak tüketici şikayetlerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ile sair kanun ve yönetmelikler kapsamında ilgili Kurum ve Mahkemeler nezdinde takibi ve sonuçlandırılması, ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurular ve bu başvuruların takibi ile taşınır ve taşınmaz alım satımına ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.