Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Devlet; kişi, toprak ve egemenlik unsurların oluşmaktadır. Kişi unsuru, vatandaşlık hukukunun konusudur. Bu anlamda vatandaşlık kavramı “kişi ile belli bir devlet arasında kurulan ve hukuki ve siyasi yönleri bulunan bir bağ” olarak tanımlanmaktadır. Hukukumuzda vatandaşlığın türleri asli vatandaşlık ve müktesep vatandaşlık olarak iki dalda incelenmekte ve 28.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Kaybı başlıkları da dahil olmak üzere toplam beş bölümde düzenlenmiştir.

Hukukumuzda yabancı kavramı ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi” olarak tanımlanmakta ve Yabancılar Hukuku da yabancı ile vatandaş arasında ortaya çıkan farklılıkları ve vatandaşı olmadıkları bir ülkede bulunan kişilerin yabancı olarak bulundukları ülkede hangi hak ve yükümlülüklerle karşılaşacaklarını vb. konuları düzenlemektedir. Türk Hukukunda, Yabancılar Hukuku, genel bir yabancılar kanunu yerine, her bir hak kategorisini düzenleyen kanunların yabancılar hukukuna ilişkin hükümleri ile düzenlenmektedir. Bu anlamda Yabancılar hukuku devletler özel hukuku, vatandaşlık hukuku ve milletlerarası usul hukuku, karşılıklı kabul edilen sözleşmeler ile sıkı bir ilişki içindedir.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul mal edinmesi ve bu mallar üzerindeki hakları, Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması ve süreç takibi, Türkiye’de ikamet etmek ve/veya çalışmak isteyen yabancıların oturma ve/veya çalışma izni başvurularının yapılması ve takibi ile Türkiye’de ikamet eden ve/veya çalışan yabancıların haklarına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.